Hem

Välkommen!


Trygg elev erbjuder utbildning och konsultation inom socialt arbete så som lågaffektivt bemötande, relationsprocesser, psykisk hälsa samt värdegrunds- och likabehandlingsarbete.

Verksamheten drivs av Anders Liljekvist som är yrkesverksam kurator sedan många år.

Lågaffektivt bemötande

och CPS


Lågaffektivt bemötande är ett aktivt förhållningssätt i arbetet med problemskapande beteenden. Arbetssättet tar avstamp i forskning och förståelse för varför människor använder sig av problemskapande beteenden.

CPS (Collaborative & Proactive Solutions) är ett sätt att tillsammans med barnet/eleven identifiera vad som behöver lösas i en specifik problemsituation så att man tillsammans kan hitta hållbara ömsesidigt tillfredställande lösningar.

 Identitet och relationerRelationer och social status är två viktiga delar när man som ung börjar forma sin egen identitet. Hur påverkas ungdomarna av att genom sociala medier ständigt vara uppkopplade till ett socialt samspel? Hur påverkas självbilden och självkänslan av att bli granskad och kommenterad av omgivningen?

Hur kan vi vuxna hjälpa våra barn/ungdomar att få en känsla av sammanhang i ett samhälle som snurrar allt fortare?

 Likabehandling och värdegrund


För att nå framgång i detta arbete bör man utgå från ett salutogent perspektiv. Effekten när man letar efter friskfaktorer istället för det som är fel har i forskning visat sig mer effektivt.


 

 

Anders Liljekvist

 

 

... har flera års erfarenhet som kurator inom grundskolan. Han arbetar för närvarande som kurator inom den somatiska vården på en barn- och ungdomsklinik. Han har även tidigare yrkeserfarenheter från ungdomsvården. Anders har mött många unga under svåra och utmanande perioder i deras liv och sett hur deras identitetsprocess och självkänsla påverkats av omständigheterna. Anders har genom åren handlett och kompetensutvecklat skolpersonal på flera skolor inom lågaffektivt bemötande och hanterande av problemskapande beteende.